ArrayList注意事项:

  • ArrayList可以加入null空元素,并且多个
  • ArrayList是由数组来实现数据存储的
  • ArrayList基本等同于Vector
    • ArrayList是线程不安全,但执行效率高
    • 多线程不建议使用ArrayList